Reading Academic English

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Quyển Đọc hiểu tiếng Anh học thuật dành cho học sinh sau trung học phổ thông có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và đang học ở các trường, viện học thuật. Mục tiêu của sách nhằm giới thiệu cho sinh viên thể loại văn bản học thuật, hướng dẫn sử dụng các chiến lược đọc hiệu quả và cung cấp các kỹ năng để tự đọc.
Chương trình cung cấp các bài học độc lập có thể được kết hợp trong một hay nhiều cách khác nhau đáp ứng một cách phù hợp nhu cầu của từng lớp hoặc học sinh. Bao gồm các:
•  Bài đọc có hướng dẫn: văn bản được phân loại với các bài tập cho trước, trong và sau đọc, bao gồm cả việc đọc với nhiều hình thức ngôn ngữ
• Kỹ năng: giải thích và thực hành sâu rộng việc hiểu ngôn ngữ qua cấu trúc câu, dạng động từ, dấu hiệu diễn ngôn và các từ thay thế - để mở khóa ý nghĩa
• Phụ lục: bảng chú giải các từ học thuật và danh sách các phụ lục để tham khảo
Đọc hiểu Tiếng Anh học thuật có thể được sử dụng cho nhiều cấp độ, với các văn bản khác nhau, từ các bài báo chí đơn giản được quan tâm đến các bài viết học thuật có nội dung xác thực đề cập đến các vấn đề giáo dục.
 

Nội dung: Reading Academic English

Chủ đề:
Bình luận(0)